Infrastruktura drogowa

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek zgodny z zamieszczonym formularzem

Więcej..

Przystanki i oznakowanie dróg

Od dnia 11 marca zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek Komunikacji zastępczej (PKP) do obsługi osiedla Teligi i Kopernika. Przystanek „na żądanie” znajduje się przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Ruczaj i obsługuje pasażerów na trasie Milanówek – Grodzisk Mazowiecki (dworzec PKP)

Więcej..

Komunikacja publiczna

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki usługi komunikacji publicznej świadczy PKS w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o.

Więcej..

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

ZAJĘCIE PASA

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, należy złożyć w Urzędzie Miejskim nie później niż na 30 dni przed planowanym wejściem w teren „Wniosek” wraz z wymaganymi załącznikami, zgodny z zamieszczonym w zakładce „Poradnik interesanta” formularzem.

LOKALIZACJA W PASE DROGOWYM

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, należy złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek” wraz z wymaganymi załącznikami, zgodny z zamieszczonym w zakładce „Poradnik interesanta” formularzem.

LOKALIZACJA ZJAZDU

W celu uzyskania zgody na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej lub przebudowę zjazdu, należy złożyć w Urzędzie Miejskim „Wniosek” wraz z wymaganymi załącznikami, zgodny z zamieszczonym w zakładce „Poradnik interesanta” formularzem.

Zgodnie z Art. 35 kpa § 1 organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania nie wliczając terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, określona jest w Uchwale Nr 517/2021 r.

 

Przystanki i oznakowanie dróg

Od dnia 11 marca zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek Komunikacji zastępczej (PKP) do obsługi osiedla Teligi i Kopernika. Przystanek „na żądanie” znajduje się przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Ruczaj i obsługuje pasażerów na trasie Milanówek – Grodzisk Mazowiecki (dworzec PKP)

TOP